فارابی

شروع مجدد با تصاحب رنگ سبز بازار سرمایه

vand-international-farabi-rebranding-02

شرح مسئله

 فارابی به عنوان یکی از کارگزاریهای بزرگ بازار سرمایه  ایران درصدد ارائه خدمات یکپارچه نوین بر پایهاستانداردهای جهانی بود. این کارگزاری برای توسعه همهجانبه از جمله ایجاد شعب فیزیکی گام برداشته بود و میخواست متناسب با آن، ظرفیتهای برندینگ خود را نیز ارتقا دهد.  تغییری که فارابی در آن مقطع نیاز داشت، تبدیل شدن به یک کارگزاری مدرن با هویتی یکپارچه در تراز جهانی بود.

شرکت مشاور دیزاین وند ماموریت یافت برای همه زیربرندهای فارابی از جمله کارگزاری فارابی، مدیریت دارایی فارابی، صرافی فارابی، آموزین، کنتاکت و فارابیکس هویت جدیدی بسازد تا خانواده فارابی ذیل هویتی یکپارچه، مسیر رشد و توسعه مطمئنتری را در زیستبوم اقتصادی ایران و جهان بپیماید.

چالش‌ها و راه‌حل‌ها

برای ساخت هویتی یکپارچه، تغییرات آغاز شده در سیاستگذاریهای کلان فارابی را در معماری هویت برند و تمام نقاط تماس  کارگزاری فارابی بازنمایی کردیم. مخاطبان فارابی در  شش دسته بیتفاوتان، کیفیتخواهان، سودگرایان، آموزشخواهان، کنجکاوان و سبدگردانان شناسایی و  طی چند مرحله تحقیقات کاوشی، ادارک این مخاطبان از برند فارابی و جایگاه این برند در بازار سرمایه بررسی شد. فارابی در مقایسه با رقبا، جایگاه یک کارگزاری محترم و جسور  را داشت که شخصیتی پرشور و به روز دارد. متناسب با آن چهار مسیر برای دیزاین نشانِ فارابی پیشنهاد شد و از آن میان کانسپت لوگوی جدید این برند در فضای بازارهای مالی و شخصیت فارابی از بزرگترین فلاسفه و دانشمندان ایرانی ایدهپردازی شد. برای دیزاین زیربرندهای فارابی نیز  از فرمهای مختلفی از حرف f (ابتدای Farabi) استفاده کردیم.

دومین راهبرد ما ر راستای یکپارچهسازی هویت تصویری فارابی، استفاده از رنگ سبز بود. رنگ سبز در بازار سرمایه معنای مثبت دارد و نشان دهنده رشد شاخصهای بورسی است؛ از این جهت تمام شرکتهای فعال در بازار سرمایه مایلند از این رنگ در هویت خود استفاده کنند. با این حال هیچ یک از این شرکتها، تنها به رنگ سبز بسنده نکردهاند و مل همین موضوع را برای فارابی تبدیل به فرصت کردیم. تمام بخشهای هویت تصویری این برند را با رنگ سبز ساختیم و آن را در تمام نقاط تماس اعم از فضای مجازی، سایت، دکوراسیون داخلی، نشان وتوسعه دادیم.

چالشی که در دیزاین نشان فارابی با آن روبرو بودیم، به دست آوردن تصویری مناسب از شخصیت ابونصر فارابی بود.  تصویرها و نقاشیهایی متنوعی از چهره فارابی در دست داشتیم که گاهی فارابی را با چهرهای قفقازی و عربی و گاهی ایرانی بازنمایی کرده بودند. ما میبایست چهرهای را از فارابی طراحی میکردیم که در عین حال که  یک فرد ایرانی با دستار و لباس مخصوص ایرانیان را تداعی میکند، پیر و سن و سال دار  نباشد. چراکه کارگزاری فارابی به نوعی از رهبران جسور و پیشرو بازار سرمایه بود و  نباید چهرهای کهنسال از فارابی برای لوگوی آن طراحی میشد. راه حل ما در مقابل این چالش، ساختن دیزاینهای متعدد از چهره فارابی در سنین  مختلف و به رای و نظر  گذاشتن آنها بود تا ببینیم کدامیک، نمایانگر چهرهای ۳۵۳۶سالهاز فارابی است. در نهایت این تمهید ما را به نسخهمناسب و مورد نظر رساند.

نتایج و تاثیرات

دیزاینهای جدید فارابی، این کارگزاری را چابکتر، مدرنتر و شجاعتر نشان میدهد.

بازآفرینی فارابیِ قرن بیست و یکم  در عین حفظ عنصر خرد و اندیشهورزی این شخصیت تاریخی، کارگزاری فارابی را به خردمندِ روزآمدِ بازار سرمایه ایران تبدیل کرد. 

 راهبردهای ما، رنگ سبزِ استراتژیکِ بازار سرمایه را از آنِ فارابی کرد و در بازار سرمایه دیگر کسی نتوانست از این رنگ استفاده کندبا این رنگ، فارابی از بدو ورود به حوزههای جدید توسعهای، راهحلی قوی برای ایجاد تمایز از سایر رقبا به دست آورد که تا امروز هم به قوت خود باقی است. همچنین استفاده جسورانه از چهرهانسان در نشان فارابی باعث تقویت فاکتورهای تشخیص، تمایز و بهیادآوری برند فارابی شد. مضاف بر اینکه با چنین لوگویی، فارابی توانست یک ارتباط انسانی قوی با مخاطبان بازار سرمایه برقرار کند.

 رونمایی از هویت تصویری به اندازه باقی ارکان پروژه ریبرندینگ کارگزاری فارابی برجسته و متمایز پیش رفت. پیش از رونمایی رسمی و اطلاع عمومی، مراسمی داخلی برنامهریزی شد. به این صورت که یک روز صبح که کارکنان به محل کار خود مراجعه کردند، با فضای داخلی سبز، روبانها و بادکنکهای سبز با نشان جدید و مواردی از این دست روبرو شدند. همین اقدام موجب شد که موضوع هویت جدید کارگزاری فارابی بسیار در شبکههای اجتماعی داغ شود و افراد زیادی درباره هویت تصویری جدید بنویسند. 

«پیغام من به همکاران فارابی در روز رونمایی از هویت جدید و شروع مجدد این بود؛ گمان می‌کنم همین چند خط کافی است که نشان دهیم هویت تصویری جدید چه ارزشی به برند ما افزوده است:

امروز روز دیگری است! روزی که چهره جدید از خود می گشاییم، چهره ای که گذشته پرتلاش و پرانگیزه ما را تداعی می‌کند. وقت تغيير است، برای مواجهه با فرصت‌های بزرگتر، مسیرهای پرچالش‌تر و پروازی بلندتر. ما تغییر می‌کنیم تا جهان مالی اطراف خود را تغییر دهیم. به اعتلای سازمان خود و قله‌های فتح نشده فکر خواهیم کرد تا فارابی جهان تراز خلق کنیم. پس دوباره شعار شروع دیگر خود را تکرار می‌کنیم. کارگزاری فارابی تاریخ یک «شروع»

شروع یک «تاریخ» ….»

بهمن بابازاده مدیرعامل شرکت کارگزاری فارابی

همکاران کارگزاری فارابی:

 رحمان بابازاده (مدیرعامل)

میثم خیرخواه (مدیر توسعه)

مجتبی کیانی (مدیر بازاریابی)

اعضای تیم:

جلیل نوربخش (‌استراتژیست)

تورج صابریوند (دیزایناستراتژیست)

علی کاظمپور (دیزاینر)

نیما وفابخش (گرافیک دیزاینر)

همتا افرازنده (گرافیک دیزاینر)

فرایند پروژه:استراتژی دیزاین / ریدیزاین هویت تصویری برند

زمان اجرای پروژه: بهار  ۱۳۹۹

هویت جدید خانواده فارابی، این کارگزاری را مدرن‌تر، جسورتر و در تراز جهانی نشان می‌دهد. کانسپت لوگوی جدید این برند در فضای بازارهای مالی جهانی و شخصیت فارابی -از بزرگترین فلاسفه و دانشمندان ایرانی- ایده‌پردازی شد.

«چالشی که در دیزاین نشان فارابی با آن روبرو بودیم، به دست آوردن تصویری جوان از شخصیت ابونصر فارابی بود.  کارگزاری فارابی به نوعی از رهبران جسور و پیشرو بازار سرمایه بود و  نباید چهره‌ای کهن‌سال از فارابی برای لوگوی آن طراحی می‌شد. راه حل ما در مقابل این چالش، ساختن دیزاین‌های متعدد از چهره‌ فارابی در سنین  مختلف و به رای و نظر گذاشتن آن‌ها بود تا ببینیم کدام‌یک، نمایانگر چهره‌ای ۳۵-۳۶ساله‌ از فارابی است. بازآفرینی فارابیِ قرن بیست و یکم  در عین حفظ عنصر خرد و اندیشه‌ورزی این شخصیت تاریخی، کارگزاری فارابی را به خردمندِ روزآمدِ بازار سرمایه ایران تبدیل کرد.»

«راهبرد ما در راستای یکپارچه‌سازی هویت تصویری فارابی، استفاده از رنگ سبز بود. رنگ سبز در بازار سرمایه معنای مثبت دارد و نشان دهنده رشد شاخص‌های بورسی است. راهبردهای ما، رنگ سبزِ استراتژیکِ بازار سرمایه را از آنِ فارابی کرد و در بازار سرمایه دیگر کسی نتوانست از این رنگ استفاده کند. با این رنگ، فارابی از بدو ورود به حوزه‌های جدید توسعه‌ای، راه‌حلی قوی برای ایجاد تمایز از سایر رقبا به دست آورد که تا امروز هم به قوت خود باقی است. همچنین استفاده جسورانه از چهره‌ انسان در نشان فارابی باعث تقویت فاکتورهای تشخیص، تمایز و به‌یادآوری برند فارابی شد.»