Contact
Us

برای تماس با ما می‌توانید از فرم‌هایی که در صفحه‌ی اول وبسایت هست استفاده کنید. با این حال با این روش‌ها می‌توانید با ما در ارتباط باشید.

پروژه‌های کاری

info@vandint.co.uk

پروژه کلکین:

kelkin@vandint.co.uk

opportunities

در شرکت بین‌المللی وند همواره فرصت‌های شغلی برای نیروهای مشتاق و باانگیزه وجود دارد. اگر تمایل دارید به تیم وند بپیوندید لطفا فرم مربوط را در این صفحه پر کنید.